Algemene Voorwaarden

 

 

Algemene Voorwaarden van ‘Beata Bosma orthomoleculair advies’, gevestigd te Alkmaar en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81492278.

Beata Bosma (therapeut) behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst te wijzigen. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank dan blijven alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht.

 

 Geregistreerd als NWP lid onder nummer :

 

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolgconsult, is er sprake van een behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 2. De behandelovereenkomst is tweeledig;
  • De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  • De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 3.  De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  • Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  • Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen consulten meer wil afspreken;
  • Therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen consulten te willen afspreken;
  • Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  • Therapeut beëindigt de behandelovereenkomst met de cliënt als zij van mening is dat haar competenties niet passen bij de problematiek van de client. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties. De therapie is complementair aan en nooit vervangend van de reguliere zorg.
 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen consulten afgesproken zijn voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
 1. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden consulten een bedrag per consult afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent na de sessie af per pin of contant, tenzij anders afgesproken. Een consult duurt minimaal 30 minuten en maximaal 120 minuten.
 1. Om een consult te annuleren dient de cliënt zich uiterlijk 24 uur/1 werkdag van te voren af te melden, telefonisch of per mail. De therapeut brengt een niet nagekomen afspraak in rekening. Kosten voor het niet verschijnen op een afspraak zijn niet te declareren bij de zorgverzekeraar.
 1. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht (WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van de client en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken/behandelingen. Eventueel bevat het dossier gegevens van andere zorgverleners die therapeut van de cliënt heeft gekregen.

8. De therapeut houdt zich aan haar geheimhoudingsplicht.

9. Om privacy zo goed mogelijk te waarborgen gaat de therapeut zorgvuldig om met de persoonlijke en medische gegevens. Alleen de therapeut heeft toegang tot de gegevens van het dossier, onbevoegden hebben geen toegang tot cliëntengegevens.

10. Gegevens uit het dossier worden alleen met de cliënt gedeeld; eventueel na diens expliciete toestemming met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts na afronding van de therapie of bij verwijzing naar een andere behandelaar)

11. Een klein deel van de cliëntgegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, om de zorgnota op te stellen. Op de zorgnota die de cliënt ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar wordt gevraagd. (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, datum van behandeling, korte omschrijving zoals ‘natuurgeneeskundige behandeling’, kosten van de behandeling). De cliënt declareert zelf de nota bij zijn of haar zorgverzekeraar.

12.De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging NWP (beroepsvereniging voor natuurkundig werkende professionals). De regels van deze vereniging zijn van toepassing op de therapeut. Bij klachten wendt de cliënt zich als eerste tot de therapeut en stelt haar in de gelegenheid om binnen zes weken het conflict met de cliënt op te lossen. Lukt dit niet dan kan de cliënt zich richten tot de NWP (www.nwp-natuurgeneeskunde.nl) of de klachtenfunctionaris van het KAB (www.kab-koepel.nl).